VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Kryptonit-Kratom s.r.o., IČO: 079 20 784, se sídlem Černého 834/32, Bystrc, 635 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110946.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je společnost:
Kryptonit-Kratom s.r.o.
IČO: 079 20 784
Se sídlem: Černého 834/32, Bystrc, 635 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110946
E-mail: kryptonit.kratom@gmail.com
Telefonní kontakt: +420 603 428 111
Zastoupena: Kateřinou Havránkovou, jednatelkou společnosti

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kryptonit-kratom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
1.3 Prodávajícím je společnost Kryptonit-Kratom s.r.o., IČO: 079 20 784, se sídlem Černého 834/32, Bystrc, 635 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110946.
1.4 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, odlišná od Prodávajícího na druhé straně smluvního vztahu (dále také jako „Kupující“ nebo „Zákazník“).
1.5 Spotřebitelem je, dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ (dále také jako „Spotřebitel“).
1.6 Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
1.7 Je-li smluvní stranou právnická nebo fyzická podnikající osoba na straně Kupujícího, řídí se tyto vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvy), která jsou obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Podnikatelem je, dle ustanovení § 420 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každý: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“
1.8 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení Spotřebitele.
1.9 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. VOP jsou dále doplněny Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, v jejich plném znění. Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.10 Nákup zboží ze strany Kupujícího mu nezakládá právo užívat či jiným způsobem nakládat s právy duševního vlastnictví Prodávajícího nebo ostatních subjektů, jejichž zboží je Prodávajícím nabízeno k prodeji.
1.11 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě sporů ve znění mezi verzí kupní smlouvy v českém jazyce a jejím případným cizojazyčným překladem je rozhodující znění smlouvy v českém jazyce.
1.12 Kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické/vytištěné podobě a odeslána ve formě faktury Kupujícímu, a to společně s objednaným zbožím a není přístupná třetím subjektům. Udělí – li Kupující třetí osobě svolení k nahlédnutí do archivované kupní smlouvy a podkladů s ní souvisejících, je tato pověřená třetí osoba oprávněna k nahlédnutí do výše uvedených dokumentů.
1.13 Internetovým obchodem Prodávajícího je – on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně.
1.14 Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany a zpracování osobních údajů měnit, a to především z důvodu vývoje cen, z důvodu změny právní regulace či z důvodu vývoje technologií. Změněné Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany a zpracování osobních údajů Prodávající vyhlásí na internetových stránkách: www.kryptonit-kratom.cz. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.15 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, které je nabízeno k prodeji na této webové stránce (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Kupujícího jsou specifikovány v dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či povinnosti vyplývající z těchto VOP.
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ – KUPNÍ SMLOUVA
3.1 Nabídkou zboží se rozumí zboží nabízené prostřednictvím katalogu na webových stránkách. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2 Objednávka vyplněná na webových stránkách je návrhem kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost. Přijetí a odeslání objednávky je Kupujícímu neprodleně potvrzeno informativním e-mailem od Prodávajícího na Kupujícím zadaný e-mailový kontakt. Podmínkou platnosti elektronické objednávky na webových stránkách je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, jako je například jméno, adresa, e-mail a telefonní kontakt. Objednávka, která tyto náležitosti neobsahuje, není brána jako platná objednávka a je systémem vyřazena. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má tedy možnost se s nimi seznámit. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tedy možné je archivovat a reprodukovat je Kupujícím. Veškeré zboží, které je prezentováno na webových stránkách není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije a návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.
3.3 Objednávkový formulář obsahuje zejména informace zboží, které Kupující objednává (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších poplatků kromě nákladů na dopravu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.5 Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost se plně seznámit s celkovou cenou každého jednotlivého zboží nabízeného Prodávajícím, včetně dalších cenových položek, které se k ceně zboží připočítávají. Stejně tak je Kupujícímu umožněno seznámit se s podmínkami kupní smlouvy, dodacími, přepravními a reklamačními podmínkami, a to přímo na webové stránce. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.6 Pokud Kupující potvrdí a odešle objednávku Prodávajícímu, závazně a výslovně tím prohlašuje, že se plně seznámil a souhlasí s určením celkové ceny i se všemi výše uvedenými podmínkami.
3.7 V případě pochybností, týkající se objednávky, má Kupující právo se bezplatně informovat u Prodávajícího na e-mailové adrese: kryptonit.kratom@gmail.com
3.8 Kupující je povinen před potvrzením a odesláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat správnost a úplnost veškerých údajů, souvisejících s jeho osobou, ale i typ, počet, cenu zboží a zvolenou formu přepravy zboží. Kupujícímu je systémem umožněno před odesláním objednávky takový neúplný či nesprávný údaj opravit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.10 Každé objednávce je přiděleno vlastní identifikační číslo, které bude Kupujícímu neprodleně sděleno po přijetí objednávky. Toto identifikační číslo je vždy nutné uvádět při jakékoliv komunikaci s Prodávajícím.
3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání smlouvy, jak jsou výše uvedeny. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující zcela sám.
3.12. Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři nebo jej doručí společně se zbožím.
3.13 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:
– zboží již není dostupné,
– se zboží již nevyrábí,
– se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.
V případě, že tato situace nastane, Prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
3.14 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
3.15 Prodávající je oprávněn zrušit objednávku také v případě, kdy kupující zvolil způsob úhrady ceny za danou objednávku prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny.
3.16 Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici zboží Kupujícímu, a to po předchozí domluvě s Prodávajícím. Pokud chce Kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:
– emailem na adresu kryptonit.kratom@gmail.com
– telefonicky na čísle +420 735 052 308
3.17 Kupujícímu není umožněno stornování objednávky v případě, kdy se jedná o speciální zboží na objednávku a Kupující předem potvrdil údaje uvedené v odst. 3.14 tohoto článku. V případě, kdy bude Kupující na stornování takové objednávky trvat, bude Kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny zboží.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese PODĚBRADOVA 716/12, KRÁLOVO POLE, 612 00;
   • platbou na tzv. na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. K ceně zboží může být v tomto případě přičtena položka dle sazebníku příslušného dopravce. Platbou na dobírku se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 271270280/0300 , vedený u společnosti  Poštovní spořitelny a.s (dále jen „účet prodávajícího“). Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo kupní smlouvy – objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání dané částky na účet Prodávajícího. V případě neuhrazení této částky Kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.​
4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Spotřebitele, se řídí ustanoveními § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kde je tento nárok Spotřebitele zakotven. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
5.2 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku č 89/2012 Sb. bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží na základě uzavřené kupní smlouvy, resp. do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího na adresu elektronické pošty Prodávajícího kryptonit.kratom@gmail.com. Kupující zde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením identifikačního čísla objednávky, kopií faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K uplatnění odstoupení od smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty, nebude Prodávající přihlížet. Odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží Kupujícím. Pro odstoupení je možné využít formulář, který se nachází na webových stránkách. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.3 V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen navrátit Prodávajícímu zakoupené zboží v původním stavu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů. V případě, že je zboží ze strany Kupujícího poškozeno, používáno nebo částečně opotřebeno nebo v případě vrácení nekompletního zboží má Prodávající právo tuto škodu vyčíslit a následně ji jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž Kupující výslovně souhlasí.
5.4 Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 zák. č, 89/2012, občanský zákoník, nelze odstoupit od smluv:
– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení,
– o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným, pokud porušil jejich původní obal,
– o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
– o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytne v určeném termínu,
– uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.5 V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
5.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
5.7 Není výslovně možné zasílat vrácené zboží „na dobírku“. Takto zaslané zboží není povinen Prodávající přijmout.
5.8 Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
5.9 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ve chvíli, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
5.10 Prodávající i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
5.11 Prodávající je kdykoli oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.12 V případě, kdy Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom informovat Kupujícího, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu, kterou Kupující uvedl při vytvoření objednávky. Dále je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu, pokud již byla tato uhrazena.
5.13 Kupující bere výslovně na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, obdrží-li objednávku od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím, porušil podstatným způsobem jakoukoli povinnost vyplývající z tohoto vztahu. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje za chování ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. 
 1. 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a způsoby přepravy zboží jsou upraveny v Sekci doprava a platba, jež je uvedena na webových stránkách.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5 Při prodeji spotřebního zboží je Kupující- Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.
7.6 Doba pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím.
7.7. Výše uvedená doba 24 měsíců pro uplatnění práva z vadného plnění se nepoužije u Kupujících, kteří zboží používají pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem.
7.8 Prodávající doporučuje, aby před prvním použitím Kupující důrazně prostudoval podmínky odpovědnosti za vady. V souladu s ustanovením § 2104 občanského zákoníku tedy Kupující dle možností prohlédne zboží co nejdříve po jeho převzetí (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
7.9 Pokud má věc vady nebo nemá vlastnosti, které jsou výše specifikovány nebo jsou popsány v zákoně – ustanovení § 2161 občanského zákoníku, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného plnění Kupujícímu ale nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání věci Kupujícímu.
7.10 V případě reklamace vadného zboží ze strany Kupujícího u Prodávajícího, je Kupující oprávněn uplatnit takovou reklamaci u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen uvést důvod reklamace a veškeré závady, které shledává na reklamovaném zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
7.11 Kupující je reklamované zboží předat Prodávajícímu s veškerým příslušenstvím a veškerými náležitostmi, s jakými jej od Prodávajícího převzal. Reklamované zboží kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů.
7.12 V případě, že Kupující zasílá reklamované zboží na adresu Prodávajícího formou poštovní přepravy, je Kupující povinen učinit taková opatření, aby nebyla na zboží způsobena jakákoliv další škoda, tj. je povinen odesílané reklamované zboží řádně zabalit s ohledem na zvolený způsob a povahu přepravy.
7.13 O převzetí reklamovaného zboží, bude Prodávajícím neprodleně vystaven protokol o reklamaci zboží v písemné podobě – potvrzení o tom, že Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, jehož kopie bude předána Spotřebiteli. Spotřebitel je povinen v průběhu reklamace na požádání takový protokol předložit Prodávajícímu. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a to včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Toto potvrzení bude vydáno formou emailu. Pro případ zamítnutí reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
7.14 Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet ode dne převzetí zboží Prodávajícím, resp. ode dne vystavení protokolu o reklamaci – potvrzení o uplatnění odpovědnosti za vady.
7.15 Reklamce bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se Prodávající a Spotřebitel nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
7.16 V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu právo na náhradu nutných nákladů spojených s uplatněnou reklamací a to v nutné výši (náklady nutné, které vznikly v souvislosti s reklamací). Náklady reklamace na straně Kupujícího by měly odpovídat druhu a povaze reklamovaného zboží. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a součastně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud ze strany Spotřebitele se nejednalo například o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
7.17 O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
7.18 V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
7.19 Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:
– poškozením zboží při přepravě (povinnost poškození zboží řešit s dopravcem IHNED při převzetí zboží). Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti neprodleně informovat jak přepravní společnost, tak Prodávajícího,
– porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
– neodborným zacházením, nebo pokud je poškození zboží způsobeno Kupujícím,
– zboží bylo poškozeno živly,
– nesprávným skladováním
– pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě, tzn., že výrobek či zboží bylo používáno Kupujícím i přes zjištěnou vadu dále,
– zboží mělo vadu před převzetím Kupujícím a tento o vadě věděl již před převzetím zboží.
7.20 V případě, že došlo k výměně zboží na základě reklamace Kupujícího, nevztahuje se již na takto nově dodané zboží právo na odstoupení ze strany Kupujícího ve lhůtě 14 dnů od dodání nového zboží, kdy tato lhůta se vztahovala pouze u prvotně dodané zboží dle závazné objednávky Kupujícího.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Zásady ochrany a zpracování Vašich osobních údajů jsou upraveny v samostatném dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Kupující potvrzuje, že se před provedením registrace svého uživatelského účtu na webovém rozhraní, případně před provedením objednávky bez registrace, seznámil se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů.
 1. EET
9.1 V případě platby v hotovosti je, podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 1. VEDLEJŠÍ USTANOVENÍ
10.1 Zboží prodávané na webové stránce www.kryptonit-kratom.cz není prodáváno osobám mladším 18 let. Odesláním objednávky stvrzujete, že tuto skutečnost berete na vědomí a že jste starší 18 let.
10.2 Zboží prodávané na webové stránce www.kryptonit-kratom.cz je prodáváno pouze pro sběratelské účely, vyjma produktů, kde je uvedena informace o jiném použití zboží jako například „výživový doplněk, nebo potravina“. Zboží nabízené prodávajícím na webové stránce www.kryptonit-kratom.cz  není určeno ke konzumaci.
10.3 Veškeré Informace poskytované na webové stránce www.kryptonit-kratom.cz mají pouze informativní charakter. Prodávající nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s využitím těchto informací, pokud není výslovně uvedeno jinak. Prodávající neručí za to, že webové stránky ani server, na kterém jsou webové stránky provozovány, nejsou napadeny viry či jakýmikoli jinými škodlivými prvky nebo komponenty
10.4 Prodávající usiluje o to, aby ve všech ohledech respektoval autorská práva použitých grafik, případných zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používal jím samotným vyhotovené grafiky, texty a další dokumenty. Veškeré obchodní značky a značky zboží uváděné v rámci internetové nabídky a třetími osobami tyto případně chráněné podléhají ustanovením příslušného právního předpisu k ochranným známkám a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Autorské právo ke zveřejněným grafikám a dalším objektům vyhotoveným Prodávajícím zůstává výhradně ve vlastnictví Prodávajícího. Rozmnožování nebo použití takových grafik, textů a dalších dokumentů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Prodávajícího dovoleno.
10.5 Informace poskytované na webové stránce www.kryptonit-kratom.cz byly sestaveny s vynaložením maximální pečlivosti. Prodávající přesto nepřebírá záruku za úplnost, bezchybnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Prodávající vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nebo vzniknou přímo nebo nepřímo z užívání nebo nemožnosti užívání této webové stránky nebo ve vztahu ke spolehnutí se na jakékoli informace obsažené na webové stránce.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají si smluvní strany, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
11.3 Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Kupující se může pro svou stížnost obrátit na Českou obchodní inspekci.
11.4 Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
11.5 Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách.
11.6 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.
11.7 Pro případ, že mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu a prodávající a spotřebitel se nedohodnou na vzájemném řešení tohoto sporu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci -Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.adr.coi.cz.
11.8 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné, účinné a závazné od 01. 02. 2019.
Main Menu x