VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Kryptonit-Kratom s.r.o., IČ: 079 20 784, se sídlem Černého 834/32, Bystrc, 635 00 Brno, spisová značka C 110946 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „prodávající”). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, zejména práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi těmito smluvními stranami (dále jen „kupní smlouva”)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • E-shopem se rozumí webové stránky internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.kryptonit-kratom.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek, na nichž prodávající nabízí zboží a jejichž prostřednictvím je možné učinit objednávku.
 • Kupujícím se rozumí jakákoliv osoba, která má zájem uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jinak jedná, a to za účelem následného uzavření kupní smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele nebo spotřebitele. Není-li v obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek na spotřebitele i podnikatele bez rozdílu. 
 • Spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jinak jedná.
 • Podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem a uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení Spotřebitele.
 • Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením v e-shopu.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, které je nabízeno k prodeji na tomto e-shopu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to e-shop umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z e-shopu.
 • Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů kupujícího jsou specifikovány v dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či povinnosti vyplývající z těchto VOP.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ – KUPNÍ SMLOUVA

 • Veškerá prezentace zboží na e-shopu je pouze informativního charakteru, není návrhem na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Kupující učiní objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného v rámci e-shopu prodávajícího. Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající v případě doručení bezvadné objednávky zašle kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce či v uživatelském účtu potvrzení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručením potvrzení objednávky kupujícímu. Výjimkou z uvedeného je, když kupující zvolí bankovní převod jako platební metodu, v takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem připsání platby na bankovní účet prodávajícího.
 • Podmínkou platnosti objednávky v e-shopu je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména jména, adresy, e-mailu a telefonního kontaktu. Objednávka, která tyto náležitosti neobsahuje, není brána jako platná objednávka a je systémem automaticky vyřazena. 
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má tedy možnost se s nimi seznámit. 
 • Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • zboží, které kupující objednává (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu), 
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, 
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů, jedná-li se o kupujícího bez registrace. (dále společně jen jako „objednávka“).
 • E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších poplatků kromě nákladů na dopravu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost se plně seznámit s celkovou cenou každého jednotlivého zboží nabízeného prodávajícím, včetně dalších cenových položek, které se k ceně zboží připočítávají. Stejně tak je kupujícímu umožněno seznámit se s podmínkami kupní smlouvy, dodacími, přepravními a reklamačními podmínkami, a to přímo na webové stránce. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pokud kupující potvrdí a odešle objednávku prodávajícímu, závazně a výslovně tím prohlašuje, že se plně seznámil a souhlasí s určením celkové ceny i se všemi výše uvedenými podmínkami.
 • V případě pochybností, týkající se objednávky, má kupující právo se bezplatně informovat u prodávajícího na e-mailové adrese: info@kryptonit-kratom.cz.
 • Kupující je povinen před potvrzením a odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat správnost a úplnost veškerých údajů, souvisejících s jeho osobou, ale i typ, počet, cenu zboží a zvolenou formu přepravy zboží. Kupujícímu je systémem umožněno před odesláním objednávky takový neúplný či nesprávný údaj opravit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Každé objednávce je přiděleno vlastní identifikační číslo, které bude kupujícímu neprodleně sděleno po přijetí objednávky. Toto identifikační číslo je vždy nutné uvádět při jakékoliv komunikaci s prodávajícím.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy, jak jsou výše uvedeny. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující zcela sám.
 • Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad Prodávající zašle kupujícímu e-mailem na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři nebo jej doručí společně se zbožím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části pokud:

– zboží již není dostupné,

– se zboží již nevyrábí,

– se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží či doprava zboží kupujícímu.

 • V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 • Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, kdy kupující zvolil způsob úhrady ceny za danou objednávku prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, a k této úhradě nedošlo ani do 3 dní ode dne odeslání objednávky.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • platbou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Ke kupní ceně může být v tomto případě přičtena položka dle sazebníku příslušného dopravce,
 • online bankovním převodem prostřednictvím platební brány ThePay,
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2201594860/2010, vedený u Fio banky a.s. pro platby v CZK a bankovní účet č. 2402243805/2010 vedený u Fio banky a.s. pro platby v EUR (dále jen „účet prodávajícího“). Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo kupní smlouvy – objednávky. 
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání dané částky na účet prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.​
 • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy, v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku, bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. 
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@kryptonit-kratom.cz nebo doručí písemné odstoupení od kupní smlouvy poštou na adresu sídla prodávajícího. V odstoupení od kupní smlouvy či e-mailu spotřebitel uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením identifikačního čísla objednávky, kopií faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K uplatnění odstoupení od kupní smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty, nebude prodávající přihlížet. Pro řádné odstoupení od kupní smlouvy stačí, aby spotřebitel ve lhůtě prodávajícímu odstoupení odeslal. Spotřebitel může pro odstoupení využít vzor formuláře, který nalezne na e-shopu.
  1. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud se jedná o zboží, které:
   1. bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   2. podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   3. bylo dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. 
  1. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen navrátit prodávajícímu zakoupené zboží v původním stavu. Není výslovně možné zasílat vrácené zboží „na dobírku“, takto zaslané zboží není povinen prodávající přijmout. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů. V případě, že je zboží ze strany spotřebitele poškozeno, používáno nebo částečně opotřebeno nebo v případě vrácení nekompletního zboží má prodávající právo tuto škodu vyčíslit a následně ji jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny, s čímž spotřebitel výslovně souhlasí. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupní cenu spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy vč. nákladů na dopravu zboží spotřebiteli.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, to vše bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.
 • Prodávající je kdykoli oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • V případě, kdy prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom informovat kupujícího, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky. Dále je prodávající povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu, pokud již byla tato uhrazena.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Pokud v rámci e-shopu u zboží není uvedeno SOLD OUT či VYPRODÁNO, prodávající odešle zboží do 7 pracovních dnů od okamžiku platného a účinného uzavření kupní smlouvy pro zboží doručované v rámci České republiky či do 14 pracovních dnů v rámci zboží doručovaného v rámci EU.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a způsoby přepravy zboží jsou upraveny v sekci „DOPRAVA A PLATBA“, jež je uvedena na e-shopu.

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 1. Odpovědnost prodávajícího
 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží vady.
 2. Prodávající odpovídá zejména za to, že:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Reklamační proces pro kupujícího, který je spotřebitelem
 1. Ustanovení tohoto bodu se použijí výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.
 2. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat, zda zboží odpovídá kupní smlouvě a zda nemá vady.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat pouze ty vady, které mělo zboží v okamžiku převzetí, a to i v případě, že se tyto vady projeví až později. Lhůta pro uplatnění vad činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží. 
 4. Kupující bere na vědomí, že některé zboží může být zuživatelnou věcí s omezenou dobou trvanlivosti; takto omezená doba trvanlivosti je vyznačena na zboží. V takovém případě je kupující oprávněn reklamovat vady zboží pouze po tuto dobu.
 5. Kupující má v případě vady zboží požadovat následující práva z vadného plnění:
 • doplnění nebo výměnu vadné části zboží,
 • dodání nového zboží, pokud není možné vadu odstranit doplněním nebo výměnou podle písm. a), nebo pokud to je přiměřené k povaze vady,
 • odstoupení od kupní smlouvy, pokud není možné vadu odstranit jedním z výše uvedených způsobů,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.
 1. Kupující je oprávněn zvolit právo z vadného plnění v souladu s odst. 5 tohoto článku; svou volbu ovšem nemůže jednostranně měnit. Změnu této volby může učinit pouze tehdy, pokud s tím prodávající souhlasí.
 2. Kupující může vady oznámit v sídle prodávajícího, popřípadě písemně zasláním na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@kryptonit-kratom.cz, přičemž součástí tohoto oznámení je popis vady nebo jejích projevů (dále jen jako „oznámení o vadách”). Součástí oznámení o vadách je dále určení práva z vadného plnění, které kupující zvolil.
 3. Za účelem posouzení reklamace je kupující povinen poskytnout prodávajícímu součinnost, zejména je povinen dodat mu zboží nebo alespoň tu část vykazující vady.
 4. Prodávající je povinen vystavit písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (za písemné potvrzení se považuje i potvrzení zaslané v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího). V případě že prodávající reklamaci zamítne, je povinen vystavit písemné odůvodnění zamítnutí.
 5. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, nebo ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. To neplatí, pokud se prodávající a kupující dohodnou na prodloužení této lhůty.
 6. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně z důvodu neoprávněné reklamace.
 7. V případě, že došlo k výměně zboží na základě reklamace kupujícího, nevztahuje se již na takto nově dodané zboží právo na odstoupení ze strany kupujícího ve lhůtě 14 dnů od dodání nového zboží, kdy tato lhůta se vztahovala pouze u prvotně dodané zboží dle závazné objednávky kupujícího.

 1. Reklamační proces pro kupujícího, který není spotřebitelem
 1. Ustanovení tohoto článku se použijí výhradně na kupujícího, který není spotřebitelem.
 2. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat, zda zboží odpovídá kupní smlouvě a zda nemá vady.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat pouze ty vady, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, a to i v případě, že se tyto vady projeví až později.
 4. Kupující bere na vědomí, že zboží je zuživatelnou věcí s omezenou dobou trvanlivosti; takto omezená doba trvanlivosti je vyznačena na zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží pouze po tuto dobu.
 5. V případě, že zboží neodpovídá kupní smlouvě a má zjevné vady, má kupující povinnost reklamovat zboží bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy zboží převzal nebo kdy jej podle kupní smlouvy převzít měl.
 6. Pokud má zboží skryté vady, je kupující povinen vyrozumět o těchto vadách prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o vadách dozvěděl, nebo kdy se o vadách dozvědět měl a mohl. 
 7. Kupující má v případě vady zboží požadovat následující práva z vadného plnění:
 • doplnění nebo výměnu vadné části zboží,
 • dodání nového zboží, pokud není možné vadu odstranit doplněním nebo výměnou,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné vadu odstranit.
 1. Kupující je oprávněn zvolit právo z vadného plnění v souladu s odst. 7 tohoto článku; svou volbu ovšem nemůže jednostranně měnit. Změnu této volby může učinit pouze tehdy, pokud s tím prodávající souhlasí.
 2. Kupující vyrozumí o prodávajícího vadách a reklamaci zrealizuje tak, že mu zašle oznámení o tom, že má zboží vady na e-mail info@kryptonit-kratom.cz, přičemž součástí tohoto oznámení je popis vady nebo jejích projevů (dále jen jako „oznámení o vadách”). Součástí oznámení o vadách je dále určení práva z vadného plnění, které kupující zvolil.
 3. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od okamžiku doručení oznámení o vadách. V případě že prodávající reklamaci zamítne, je povinen zaslat kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí. 
 4. V případě, že prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, je povinen ji vyřídit do 60 dnů od okamžiku doručení oznámení o vadách. To neplatí, pokud se prodávající a kupující dohodnou na prodloužení této lhůty.
 5. Kupující je povinen poskytnout v průběhu reklamačního procesu prodávajícímu dostatečnou součinnost. Pokud kupující neposkytne prodávajícím dostatečnou součinnost, prodlouží se lhůta pro posouzení vady prodávajícím o dobu, po kterou kupující neposkytl dostatečnou součinnost.
 6. Pokud kupující neprovede kontrolu zboží podle odst. 2 tohoto článku, nebo nezašle prodávajícímu oznámení o vadách ve lhůtě podle odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku, jeho nárok požadovat práva z vadného plnění zaniká.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zásady ochrany a zpracování Vašich osobních údajů jsou upraveny v samostatném dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Kupující potvrzuje, že se před provedením registrace svého uživatelského účtu na e-shopu, případně před provedením objednávky bez registrace, seznámil se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů.

VEDLEJŠÍ USTANOVENÍ

 • Zboží prodávané na e-shopu není prodáváno osobám mladším 18 let. Odesláním objednávky stvrzujete, že tuto skutečnost berete na vědomí a že jste starší 18 let.
 • Zboží prodávané na e-shopu označené jako „Sběratelský předmět“ není určeno ke konzumaci.
 • Veškeré Informace poskytované na webové stránce www.kryptonit-kratom.cz mají pouze informativní charakter. Prodávající nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s využitím těchto informací, pokud není výslovně uvedeno jinak. Prodávající neručí za to, že webové stránky ani server, na kterém jsou webové stránky provozovány, nejsou napadeny viry či jakýmikoli jinými škodlivými prvky nebo komponenty.
 • Kontaktní údaje společnosti:
 • E-mail: info@kryptonit-kratom.cz
 • Telefonní kontakt: + 420 735 091 294

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. 
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají si smluvní strany, že se kupní smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení takové smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při vyloučení kolizních norem, a to v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (a v případě, kdy se toto Nařízení neuplatní, v souladu s čl. 87 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění)  za vyloučení Vídeňské Úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG).
  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se příslušnost soudu pro budoucí soudní spory určuje dohodou smluvních stran v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 (a v případě, kdy se toto Nařízení neuplatní, v souladu s čl. 85 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění) a to tak, že příslušným soudem je místně a věcně příslušný soud prodávajícího.
  3. V případě stížnosti se mohou kupující bezplatně obrátit na příslušného pracovníka prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@kryptonit-kratom.cz. Spotřebitel má také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu z kupní smlouvy, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/​. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/​. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 • Tyto obchodní podmínky je prodávající oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13.12.2022.

Main Menu x